Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Regulamin powstał zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami,  oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu www.visioone.pl/sklep , w szczególności warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu oraz czynności prowadzące do ich zawarcia.


1.Definicje

2.Postanowienia ogólne

3.Zamówienia /Realizacja

4.Ceny

5.Formy płatności

6.Wysyłka towaru

7.Reklamacje/Zwroty

8.Ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie

9.Postanowienia końcowe


1.Definicje

SKLEP INTERNETOWYsklep dostępny pod adresem www.visioone.pl/sklep

SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA Firma Visioone Studio Justyna Bakuła, z siedzibą w Warszawie (01-114) przy ul.Okocimskiej 4 lok.8, identyfikująca się nr NIP: 527-261-73-03, Regon: 146427018, posiadająca sklep stacjonarny w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 58 lok.U1. Aktualne dane kontaktowe znajdują się zawsze w zakładce „kontakt” www.visioone.pl lub www.visioone.pl/sklep.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

DZIEŃ ROBOCZYjeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym

ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez sklep internetowy.

STRONA UMOWY - Sprzedawca, Kupujący, Konsument, Usługodawca.

KONSULTANT osoba obsługująca sklep, udzielająca informacji dotyczących dostępności produktów i szczegółów realizacji ich zamówienia dostępna pod nr telefonu +48 730 228 077 
2.Postanowienia ogólne

 • Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma Visioone Studio Justyna Bakuła, z siedzibą w Warszawie (01-114) przy ul. Okocimskiej 4 lok.8, identyfikująca się nr NIP: 527-261-73-03, Regon: 146427018. Sklep stacjonarny Visioone Studio znajduje się w Warszawie (02-757) przy ul. Pory 58 lok.U1

 • Administratorem danych osobowych jest Visioone Studio Justyna Bakuła, z siedzibą w Warszawie (01-114) przy ul. Okocimskiej 4 lok.8, identyfikująca się nr NIP: 527-261-73-03, Regon: 146427018.

 • Visioone Studio świadczy usługi w zakresie sprzedaży mebli, oświetlenia, tekstyliów i innych akcesoriów wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sklepu internetowego www.visioone.pl/sklep oraz stacjonarnych salonów sprzedaży.

 • Sprzedaż w ramach sklepu internetowego www.visioone.pl/sklep odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

 • Kontakt z konsultantem sklepu internetowego Visioone.pl/sklep odbywa się w dni robocze w godzinach 10:00-18:00.

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkowników, Klientów i Konsumentów wyrażoną w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu. Visioone Studio przetwarza dane osobowe w oparciu i zgodnie z obowiązującym prawem w celach niezbędnych do zawierania i realizacji umów oraz przeprowadzania działań poprzedzających ich zawieranie w ramach serwisu www.visioone.pl/sklep , a także w celach marketingowych (wysyłanie newsletterów).Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce „polityka prywatności”

 • SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:

  • utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;

  • przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;

  • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";

  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;

  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony;

  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;

  • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.

 • W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

  • USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

  • USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

 • Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

 • KUPUJĄCY - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

 • SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

 • Zamówienia można składać w salonach Visioone Studio, poprzez kontakt telefoniczny z biurem sklepu, lub drogą mailową wysyłając zaakceptowane zamówienie oraz regulamin pod właściwy dla salonu adres mailowy.

 • Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.Zamówienie - realizacja zamówienia

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne .

 2. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa), adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.

 4. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.

 5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w ofercie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.

 6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

 7. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 u Konsultanta.

 8. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ i KUPUJĄCYM. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefoniczną.

 9. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną ub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Konsument podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, niniejszym koszta zostaną zwrócone KONSUMENTOWI do 7 dni roboczych od anulacji zamówienia).

 10. SPRZEDAWCA zobowiązuje się powiadomić KONSUMENTA o kompletności jego zamówienia. Od dnia powiadomienia Konsument powinien w ciągu 7 dni całkowicie uregulować płatność za zamówienie. Po otrzymaniu dopłaty, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem celem umówienia dostawy. Konsument powinien umówić się na dostawę towaru w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę o możliwości dostawy. W przypadku nie wywiązania się przez Konsumenta z warunków terminu dostawy, naliczane będą koszty magazynowania w wysokości 150 PLN za każdy rozpoczęty tydzień licząc od dnia następnego po upływie 14 dni od powiadomienia o możliwości dostarczenia zamówienia.

 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU skontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Konsumenta (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych SKLEPU.

 12. Zmian w zamówieniu można dokonać w terminie 2 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Skuteczna zmiana w zamówieniu wymaga podpisu kupującego lub akceptacji w formie e-mail.

 13. Przy zamówieniach o łącznej wartości powyżej 1500 PLN jest ustalana zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia, opłacana przelewem w formie przedpłaty.

 14. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

  • Po otrzymaniu wpłaty zaliczki ustalonej w zamówieniu. Termin wpłaty zaliczki wynosi 7 dni od dnia podpisania zamówienia. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w terminie zamówienie automatycznie zostanie anulowane.

  • W przypadku zamówień płatnych poprzez system PayU- po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU

  • W przypadku płatności za pobraniem, przy dostawie produktu.

 15. Nasze produkty w większości przypadków dostosowywane są pod względem wykończenia (materiały tapicerskie/wybarwienia drewna/kolor lakierowania proszkowego) oraz wymiarów do potrzeb Klientów, nie dysponujemy dużym asortymentem w magazynach i nasze produkty są dostępne na zamówienie.

 16. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 7 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 14. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

 17. Z przyczyn niezależnych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy zamówionych produktów, dokonujący zakupy będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczną. Podawane terminy realizacji są terminami planowanych dostaw przez producenta, nie są terminami wiążącymi.

 18. Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

 19. Z chwilą pisemnego pokwitowania odbioru towaru przez Kupującego, prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

4.Ceny

 1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).

 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.

 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy i montażu. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Ustalony koszt dostawy nie obejmuje usługi montażu, montaż jest usługą dodatkowo płatną. Usługa montażu dotyczy wyłącznie zamówień, których warunki oraz cena zostały ustalone oraz zaakceptowane przez Kupującego w momencie składania zamówienia. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu odbioru na odbiór własny. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób dostawy i płatności, jednocześnie akceptując swój wybór. Jeżeli koszt dostawy w momencie składania zamówienia jest niemożliwy do ustalenia, to KUPUJĄCY informowany jest o obowiązku uiszczenia takich opłat.

 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

5.Formy płatności

 1. Przy zamówieniach o łącznej wartości powyżej 1500 PLN jest ustalana zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia, opłacana przelewem w formie przedpłaty. W przypadku nie zrealizowania zamówienia z winy Sprzedawcy, całość zaliczki zostanie niezwłocznie zwrócona.

 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • za pobraniem przy dostawie. Maksymalna kwota pobrania – 5000 PLN;

  • przedpłata - przelewem na konto bankowe PEKAO SA
   15 1240 2034 1111 0010 4895 4605 W tytule wpłaty prosimy wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko

  • system płatności on-line PayU.

 3. W przypadku wyboru płatności przedpłata przelewem na konto bankowe KONSUMENT powinien przelać kwotę za całość zamówienia SPRZEDAWCY w terminie 7 dni roboczych od daty zakupu.

 4. Faktura lub paragon dostarczane są w momencie dostawy lub odbioru towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy dokument nie został dostarczony, pozostaje do odbioru przez Kupującego w salonie sprzedaży.

 5. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

 6. W zależności od rodzaju oferty, Konsument może mieć prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawcę przy składaniu oferty sprzedaży danego towaru.

Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm transportowych i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY w trakcie realizacji zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu, tym samym akceptując przedstawione warunki. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu na odbiór własny.

 2. Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłając zapytanie odnośnie danego produktu na adres mailowy sklep@visioone.pl lub pod numerem telefonu +48 730 228 077

 3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

 4. KUPUJĄCY może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

  • dostawa przez transport sklepu lub zewnętrzną firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres,

  • odbiór własny w siedzibie sklepu stacjonarnego lub wskazanym magazynie

 5. KUPUJĄCY ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 6. Wszystkie przesyłki paletowe nadawane firmą kurierską dostarczane są wyłącznie pod budynek Klienta. Dalszy transport do miejsca docelowego leży po stronie KUPUJĄCEGO

 7. Wszystkie produkty dostępne na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

7.Gwarancja

Wszystkie produkty w naszym sklepie objęte są min. 24-miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu. Informacje o wydłużonym okresie obowiązywania gwarancji zawarte w kartach katalogowych poszczególnych produktów.

 1. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że przedmiot jest prawidłowo użytkowany, zgodnie z przeznaczeniem oraz zaleceniami zasad użytkowania i konserwacji.

 2. Gwarancja obejmuje wady wynikające z procesu produkcji lub usterki surowca.

 3. Gwarancja nie obejmuje:

 • nierównomierne wybarwienia wynikające z naturalnych właściwości materiału, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu oraz ustawienia produktu (np. meble ustawione na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, meble ustawione przy kominku, meble ustawione bezpośrednio przy urządzeniach grzejnych np. grzejniki (gazowe, oliwne, elektryczne, wodne), kaloryfery, grzałki, kominki uszkodzenia produktów powstałe przez ustawienie na nich gorących oraz zimnych przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, lub narażone na długotrwały kontakt z wodą.

 • drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianą kolorystycznym, pod wpływem promieni UV może jaśnieć lub ciemnieć uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 50% oraz większej niż 65 % (przy niskiej wilgotności powietrza mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia drewna, związane ze skurczami drewna natomiast przy wilgotności powietrza powyżej 65% mogą nastąpić uszkodzenia mebli np. pęknięcia i odkształcenia).

 • naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia (np. zarysowania) uszkodzenia powstałe w transporcie mebli wykonanym na zlecenie klienta przez firmę spedycyjną.

 • meble, na które zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad i uszkodzeń, o których został poinformowany.

 • uszkodzenia wynikające z długotrwałego wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 • Nieprawidłowe użytkowanie produktu/ niezgodne z jego przeznaczeniem.

 1. Wyłączenia z gwarancji. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:

 • montażu niezgodnego z przeznaczeniem,

 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 18 °C lub powyżej 25 °C,

 • obecność żerujących larw w drewnie (np. kornika). Ponieważ meble wykonane są z litego drewna sytuacja taka może się zdarzyć.

 • uszkodzenie produktu poprzez przykrycie dużej powierzchni materiałami takim jak szkło, pcv, folia, kamień, które to materiały zapobiegają naturalnemu procesowi oddychania drewna,

 • użytkowania mebla w pomieszczeniu o wilgotności powietrza poniżej 50% lub powyżej 65%,

 • zalania mebla woda lub inna cieczą,

 • użytkowania mebla niezgodnie z przeznaczeniem,

 • zabrudzenia, stwierdzenia niewłaściwego sposobu czyszczenia i konserwacji,

 • stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez firmy lub osoby nieuprawnione przez Visioone Studio,

 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,

 • uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, obicia).

 1. Za wady nie zostaną uznane:

 • zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnej eksploatacji mebla, właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału,

 • naturalne różnice w odcieniach naturalnych surowców,

 • widoczne promienie rdzeniowe drewna (element budowy anatomicznej drewna),

 • niewielkie ciemniejsze zabarwienia (tzw. fałszywa twardziel - element anatomicznej budowy drewna),

 • niewielkie zaprawki ubytków w drewnie, kamieniu.7.Reklamacje i zwroty

7.1.Reklamacje, zwroty-dot. Umów zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami tj.Przedsiębiorcami

 1. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

 2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

b) Reklamacje -dot. umów zawartych z Konsumentami

 1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego PRODUKTU na zasadach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.


 1. W przypadku sprzedaży PRODUKTÓW używanych i ekspozycyjnych, odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu odpowiedzialności za niezgodność PRODUKTU z umową jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy KONSUMENTOWI.

 2. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może wypełnić protokół reklamacyjny, dostępny do pobrania na samym końcu regulaminu oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie na przykład pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do SPRZEDAWCY. Adres do korespondencji: Visioone Studio ul.Pory 58 lok. U1, 02-757 Warszawa, lub sklep@visioone.pl

 3. W celu uzupełnienia dokumentacji, do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia ukazujące wady wskazane w zgłoszeniu. W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową, należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny.

 4. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 5. Jeżeli PRODUKT ma wadę, KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.


 1. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić wadliwy PRODUKT na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA w terminie określonym w chwili rozpatrzenia reklamacji.


 2. KONSUMENT nie może odstąpić od UMOWY, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego PRODUKTU w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez SPRZEDAWCĘ do reklamacji KONSUMENTA niezbędne będzie dostarczenie Produktu do SPRZEDAWCY, KUPUJĄCY zostanie poproszony przez SPRZEDAWCĘ o dostarczenie PRODUKTU na koszt SPRZEDAWCY na adres: Visioone Studio ul.Pory 58 lok 51 02-757 Warszawa

 5. Ze względu na różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej, reklamacja może zostać nieuwzględniona. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory (w tym kolory drewna naturalnego) mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych odcieni produktów.

 6. W przypadku domawiania przez KONSUMENTA mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze, jak zakupione już meble, może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, przez co reklamacja może zostać nieuwzględniona.

 7. KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, iż specyfikacja materiału obiciowego - skóry naturalnej, powoduje, iż meble składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności, ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej właściwości materiału jako takie nie stanowią wady produktu i reklamacja może zostać nieuwzględniona.

 8. KONSUMENT przyjmuje do wiadomości, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnionym przez firmę SPRZEDAWCĘ, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu i reklamacja może zostać nieuwzględniona.

 9. Reklamacja może być nieuwzględniona jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.

 10. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Zwrot towaru w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014).

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można skorzystać z gotowego formularza TUTAJ. Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy: Visioone Studio ul.Pory 58 lok.51, 02-757 Warszawa - z dopiskiem:  "ODSTĄPIENIE OD UMOWY"

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo

   • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 4. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy, zwrócić KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Adres do ZWROTU produktu: Visioone Studio ul.Pory 58 lok.51 02-757 Warszawa - z dopiskiem "ZWROT" + nr zamówienia

 6. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez KONSUMENTA od umowy, które obowiązany jest ponieść KONSUMENT:

  • Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  • KONSUMENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 8.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Konsumenta nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2.  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

 2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

 3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma Visioone Studio.

 4. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 5. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze SKLEPU INTERNETOWEGO WWW będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najświeższych akcjach promocyjnych. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

 8. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

  • nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta; w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

  • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu);

  • adres e-mail Użytkownika;

  • numer telefonu kontaktowego.

Aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).

  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 4. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 6. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 7. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

 8. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.